Udržitelné finance

Generali Česká pojišťovna se, jako součást skupiny Generali, zavázala přispívat k řešení globálních problémů, rozhodla se investovat do projektů v oblasti ekologie a udržitelnosti

Být součástí globální pojišťovací skupiny Generali pro nás znamená, že naše investiční rozhodování je klíčovou součástí našeho podnikání. Naše chování má dopad na reálnou ekonomiku, a proto do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Věříme, že integrace faktorů jako je ochrana životního prostředí, společenské dopady a způsob řízení a správy společností (dále „ESG) do investičního procesu je důležitá k dosažení žádoucí finanční návratnosti i sociální hodnoty.

Skupina Generali proto přijala zásady, které integrují téma udržitelnosti do dlouhodobých investičních strategií a aktivně zohledňují ESG faktory při svém investičním rozhodování.

Skupina Generali dokazuje svůj závazek spojený s těmito principy účastí v několika iniciativách týkajících se udržitelnosti:

Skupina Generali je také zahrnuta a hodnocena v mnoha indexech udržitelnosti, což potvrzuje její odhodlání plnit tyto závazky (více info zde):

Informace o přístupu správcovských společností v souvislosti s investicemi do fondů, které jsou navázané na produkty investičního životního pojištění Generali České pojišťovny a.s., najdete zde

Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost

Cílem skupiny Generali je udržovat dlouhodobý růst, integrovat oblast udržitelnosti do své hlavní obchodní činnosti a chovat se vůči zúčastněným stranám jako jejich celoživotní partner. Závazky v oblasti udržitelnosti jsou pilířem obchodních priorit skupiny Generali a jsou plně zakotveny ve skupinové i regionální strategii pro odměňování, stejně jako v motivačních programech navázaných na dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnot.

 

Motivační systém pro vedoucí pracovníky je založen na meritokratickém přístupu a víceletém rámci, který uplatňuje kombinaci roční pohyblivé složky peněžité odměny a odložené pohyblivé složky odměny. Tento systém spojuje strategické cíle v oblasti udržitelnosti, kritéria ESG, která jsou založena na dlouhodobém plánu skupiny Generali a cíle v oblasti klimatu:

  • podstatná část roční pohyblivé složky peněžité odměny vrcholových manažerů je navázána na cíle ESG a na KPI týkající se daného hlediska:

    • Lidé (například index pro diversitu a inkluzi)

    • Obchodní značka a Celoživotní partneři (například vztahový Net Promoter Score

    • Udržitelnost (například procentuální růst zelených a udržitelných investic; procentuální růst zelených a sociálních produktů, společenský komunitní rozvoj prostřednictvím iniciativy Human Safety Net)

  • odložená či dlouhodobá pohyblivá složka odměny posiluje návaznost na dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnoty

  • konečným prvkem podporujícím udržitelné vytváření hodnot jsou ustanovení o malusu a zpětném vymáhání vyplacených částek („clawback“) uplatňované u motivačních programů pro vedoucí pracovníky.

Skupinová a regionální strategie pro odměňování bere v úvahu rizika spojená s integrací udržitelnosti do investičních rozhodovacích procesů. Obsahuje rovněž konkrétní odkazy na skupinové interní předpisy, které upravují rizika týkající se udržitelnosti v rámci investičních rozhodnutí. Neustálé zlepšování vztahů mezi udržitelností a odměňováním je primárním cílem skupiny Generali