Informace související s udržitelností

Generali Česká Distribuce a.s., stejně jako celá skupina Generali, se hlásí ke konceptu udržitelného rozvoje a chová se společensky odpovědně. Při své činnosti je vázána skupinovou politikou udržitelnosti. Současně zohledňuje pravidla udržitelných financí při poskytování finančního poradenství.

Co to znamená?


Být součástí globální pojišťovací skupiny Generali pro nás znamená, že naše investiční rozhodování je klíčovou součástí našeho podnikání. Naše chování má dopad na reálnou ekonomiku, a proto do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Věříme, že integrace faktorů jako je ochrana životního prostředí, společenské dopady a způsob řízení a správy společností (dále „ESG“) do investičního procesu je důležitá k dosažení žádoucí finanční návratnosti i sociální hodnoty.

Skupina Generali proto přijala zásady, které integrují téma udržitelnosti do dlouhodobých investičních strategií a aktivně zohledňují ESG faktory při svém investičním rozhodování.

Skupina Generali dokazuje svůj závazek spojený s těmito principy účastí v několika iniciativách týkajících se udržitelnosti:

Skupina Generali je také zahrnuta a hodnocena v mnoha indexech udržitelnosti, což potvrzuje její odhodlání plnit tyto závazky (více info zde):

 

Udržitelné finance
Platné od 15. 6. 2023
Politika udržitelnosti
Platné do 15. 6. 2023

 

Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost

 

 

 

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti


Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti včetně politiky začleňovaní rizik týkajících se udržitelnosti; popisu hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a přehledu souvisejících opatření, která jsou plánována; politiky aktivního zapojení a zohlednění faktorů udržitelnosti ze strany Generali Česká Distribuce a.s. naleznete ZDE.

Informace k produktům zohledňující udržitelnost


Generali Česká Distribuce a.s. při poskytování finančního poradenství průběžně začleňuje a zohledňuje ESG cíle a hodnocení dopadů investičních rozhodnutí na faktor udržitelnosti.

Bližší informace k aktuálně zprostředkovávaným produktům ze strany Generali Česká Distribuce a.s., které zohledňují udržitelnost, naleznete na stránkách našich partnerů:


 

Poslední aktualizace webových stránek ke dni: 15. 6. 2023

Důvod změny:
Aktualizace dokumentu „Udržitelné finance" (dříve "Politika udržitelnosti") a této webové stránky proběhla za účelem vytvoření ucelenějšího popisu oblasti udržitelnosti pro zákazníky Generali Česká Distribuce a.s. Zejména proběhla aktualizace co do přístupu skupiny Generali k problematice udržitelnosti, konkrétního vysvětlení cílů ESG, rozepsání přístupu týkajícího se rizik udržitelnosti, hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti a stručného shrnutí politiky aktivního zapojení v rámci udržitelnosti.


Disclaimer: V souladu s článkem 12 odstavec 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27.11.2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, jsou informace uvedené na této webové stránce pravidelně (alespoň 1x ročně) revidovány a v návaznosti na proběhlou revizi jsou v případě nutnosti také aktualizovány.