Informace související s udržitelností

Generali Česká Distribuce a.s., stejně jako celá skupina Generali, se hlásí ke konceptu udržitelného rozvoje a chová se společensky odpovědně. Při své činnosti je vázána skupinovou politikou udržitelnosti. Současně zohledňuje pravidla udržitelných financí při poskytování finančního poradenství.

Co to znamená?


Být součástí globální pojišťovací skupiny Generali pro nás znamená, že naše investiční rozhodování je klíčovou součástí našeho podnikání. Naše chování má dopad na reálnou ekonomiku, a proto do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Věříme, že integrace faktorů jako je ochrana životního prostředí, společenské dopady a způsob řízení a správy společností (dále „ESG“) do investičního procesu je důležitá k dosažení žádoucí finanční návratnosti i sociální hodnoty.

Skupina Generali proto přijala zásady, které integrují téma udržitelnosti do dlouhodobých investičních strategií a aktivně zohledňují ESG faktory při svém investičním rozhodování.

Skupina Generali dokazuje svůj závazek spojený s těmito principy účastí v několika iniciativách týkajících se udržitelnosti:

Skupina Generali je také zahrnuta a hodnocena v mnoha indexech udržitelnosti, což potvrzuje její odhodlání plnit tyto závazky (více info zde):

 


 

Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost

 

 

 

Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního a pojišťovacího poradenství

Rizika týkající se udržitelnosti lze vysvětlit jako události či situace v environmentální oblasti, sociální oblasti nebo v oblasti řízení a správy, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný negativní dopad na hodnotu a výkonost investice. Skupina Generali bere za svou povinnost vůči zainteresovaným stranám a investorům tato rizika udržitelnosti, která mohou mít významný dopad na zhodnocení našich investic, identifikovat.

Kategorie Příklad rizika Možný negativní dopad
E - ENVIRONMENTÁLNÍ
 • Klimatická změna
 • Biodiverzita
 • Nakládání s vodními zdroji
 • Nakládání s energií a odpadem
Pokuty a zvýšené náklady na nápravu škod, případně náklady vynaložené na transformaci modelu podnikání
S - SOCIÁLNÍ
 • Lidská práva
 • Zdraví a bezpečnost
 • Rovnost práv
 • Vzdělání
 • Dětská pracovní síla apod.
Nedodržování sociálních zásad může pošpinit reputaci společnosti. Poškozená reputace pak může vést ke ztrátě zájmu o produkt společnosti, což může vést k potížím spojeným s nedostatkem kapitálu, k pokutám anebo také ke ztrátě příležitostí v podnikání.
G - GOVERNANCE (ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI)
 • Transparentnost
 • Etika a integrita v podnikání a dodržování zákonů
 • Korupce
 • Daňová odpovědnost
 • Diverzita
Zahrnuje právní rizika a dopady na výkonnost podniku včetně pokut apod.

 

Potenciálně relevantní rizika udržitelnosti a jejich závažnost skupina Generali identifikuje na základě analýzy, kterou provádí jednou za tři roky. Tuto analýzu činí z různých pohledů podle oblastí podnikání Skupiny, včetně možných dopadů rizik udržitelnosti na naše investice, a hledá hlavní systémové změny, někdy také zvané jako megatrendy, které v horizontu 10 let mohou přinést největší rizika a příležitosti pro naši Skupinu (více informací zde). Je to klíčový krok k tomu, aby skupina Generali mohla identifikovat a stanovit priority, které budou odpovídat možným dopadům vnějších událostí na její činnost.

Skupina Generali identifikuje rizika ohrožující udržitelnost prostřednictvím interního hodnocení, které si dává za cíl zhodnotit soulad společnosti s principy vydanými iniciativou “Global Compact” pod záštitou OSN. V případě, že by hodnocení dospělo k závěru, že došlo k porušení lidských práv, pracovních podmínek, škodám na životním prostředí a korupci, může to vést až k vyloučení společnosti z našich investičních cílů.

Skupina Generali, které je Generali Česká Distribuce a.s. součástí, si uvědomuje, že rizika týkající se udržitelnosti mohou negativně ovlivnit investici. Stejně tak si skupina Generali uvědomuje, že pokud bude investovat do udržitelných investic, může tím rizika týkající se udržitelnosti pozitivně ovlivnit a tím i lépe chránit investice (k tomu viz níže: Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti).


Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti


Informace k produktům zohledňující udržitelnost


Generali Česká Distribuce a.s. při poskytování finančního poradenství průběžně začleňuje a zohledňuje ESG cíle a hodnocení dopadů investičních rozhodnutí na faktor udržitelnosti.

Bližší informace k aktuálně zprostředkovávaným produktům ze strany Generali Česká Distribuce a.s., které zohledňují udržitelnost, naleznete na stránkách našich partnerů:


 

Poslední aktualizace webových stránek ke dni: 27. 5. 2024

Důvod změny:
Aktualizace textu v části Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího a investičního poradenství na faktory udržitelnosti, záložka Přístup Generali České Distribuce a.s., který se týká zohledňování udržitelnosti při poskytování poradenství.

Důvod změny (k 5. 1. 2024):
Za účelem zlepšení transparentnosti sdělovaných informací provedena změna struktury webových stránek a informací, zjednodušení a úprava textací. Současně byly odstraněny dva PDF dokumenty – Politika udržitelnosti (platný do 15. 6. 2023) a Udržitelné finance (platný 15. 6. 2023 až 31. 12. 2023), které v podstatě duplikovaly informace sdělované přímo na webových stránkách.

Důvod změny (k 15. 6. 2023):
Aktualizace dokumentu „Udržitelné finance" (dříve "Politika udržitelnosti") a této webové stránky proběhla za účelem vytvoření ucelenějšího popisu oblasti udržitelnosti pro zákazníky Generali Česká Distribuce a.s. Zejména proběhla aktualizace co do přístupu skupiny Generali k problematice udržitelnosti, konkrétního vysvětlení cílů ESG, rozepsání přístupu týkajícího se rizik udržitelnosti, hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti a stručného shrnutí politiky aktivního zapojení v rámci udržitelnosti.


Disclaimer: V souladu s článkem 12 odstavec 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27.11.2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, jsou informace uvedené na této webové stránce pravidelně (alespoň 1x ročně) revidovány a v návaznosti na proběhlou revizi jsou v případě nutnosti také aktualizovány.